Referat fra FO2RUMs generalforsamling den 20. januar 2020

Referent: Mikkel Ploug Madsen

Generalforsamlingen 2020 blev afholdt den 20. januar 2020 kl. 19.00 i mødelokalet ”Dagens mand” på Kvægtorvet i Odense. Forud for generalforsamlingen havde Steffen Jensen stået i spidsen for en mini-workshop i lyssætning og billedredigering, og efter generalforsamlingen gav kunsthistoriker og redaktør/udgiver af fotomagasinet KATALOG, Jens Friis, et foredrag om kunstfotografien i Danmark og i Verden. Generalforsamlingen forløb som følger:

  1. Valg af dirigent

Formanden, Mikkel Ploug Madsen, bød velkommen og foreslog Lars Bennike valgt som dirigent, hvilket blev vedtaget af forsamlingen. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt og lovligt varslet samt at forsamlingen var beslutningsdygtig.

  1. Bestyrelsens beretning

Formanden aflagde bestyrelsens årsberetning, som blev godkendt af forsamlingen.

  1. Forelæggelse af det revisorreviderede regnskab

Kassereren, Lars Busch Agergaard, fremlagde regnskabet for 2019. Regnskabet blev godkendt af forsamlingen.

  1. Behandling af indkomne forslag

STJE havde fremsat forslag om, at bestyrelsen blev udvidet til 5 medlemmer (plus 1 suppleant), dvs. en ændring af vedtægternes § 7. Motivationen for dette forslag var et ønske om at engagere flere af medlemmerne i bestyrelsesarbejdet og sprede opgaverne med at drifte en forholdsvis aktiv forening ud på flere hænder. Forslaget blev vedtaget af forsamlingen med mindst 2/3 af de fremmødtes stemmer i henhold til vedtægternes § 10.

  1. Fastsættelse af medlemskontingent

Bestyrelsen havde fremsat forslag om, at det hidtidige kontingent på 30 kr. pr. måned skulle videreføres i 2020. Forslaget blev vedtaget af forsamlingen.

  1. Valg til bestyrelsen

Mikkel Ploug Madsen, Steffen Jensen, Lars Agergaard og Carsten Reenberg modtog genvalg og blev alle valgt af forsamlingen. Derudover stillede René Damkær Henningsen og Marlene Lykke Jensen op, og blev begge valgt ind af forsamlingen. Bestyrelsen konstituerer herefter sig selv, jf. vedtægternes § 7.

  1. Valg af revisorer

Bestyrelsen havde fremsat forslag om genvalg af revisor Ebbe Rosendahl samt revisorsuppleant Lars Bennike. Begge accepterede genvalg og blev derpå valgt ind af forsamlingen.

  1. Eventuelt

Bestyrelsen slog et slag for aktivitetsgruppen og redaktionsgruppen, og opfordrede de fremmødte til at overveje at engagere sig i disse gruppers arbejde med at afvikle medlemsarrangementer og skabe indhold til FO2RUMs platforme. Vibeke Stewart meldte sig til redaktionsgruppen.

Herefter takkede dirigenten for god ro og orden samt det store fremmøde. Formanden hævede mødet og overlod ordet til foredragsholder Jens Friis.

Comments are closed.