Referat fra FO2RUMs generalforsamling den 28. marts 2022

Referent: Mikkel Ploug Madsen

Generalforsamlingen 2022 blev afholdt den 28. marts 2022 kl. 19.00 i mødelokalet ”Stormester” på Kvægtorvet i Odense. Før generalforsamlingen spiste deltagerne aftensmad sammen.

Generalforsamlingen forløb som følger:

  1. Valg af dirigent

Formanden, Mikkel Ploug Madsen, bød velkommen og foreslog Steffen Jensen valgt som dirigent, hvilket blev vedtaget af forsamlingen. Dirigenten og formanden konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt og lovligt varslet samt at forsamlingen var beslutningsdygtig.

  1. Bestyrelsens beretning

Formanden aflagde bestyrelsens årsberetning, som blev godkendt af forsamlingen.

  1. Forelæggelse af det revisorreviderede regnskab

Kassereren, Lars Busch Agergaard, fremlagde regnskabet for 2021 og budget for 2022. Regnskabet blev godkendt af forsamlingen.

  1. Behandling af indkomne forslag

Ingen indkomne forslag.

  1. Fastsættelse af medlemskontingent

Bestyrelsen havde fremsat forslag om, at det hidtidige kontingent på 30 kr. pr. måned skulle videreføres i 2022. Forslaget blev vedtaget af forsamlingen.

  1. Valg til bestyrelsen

Mikkel Ploug Madsen, René Damkær Henningsen, Lars Agergaard, Ebbe Rosendahl og Carsten Reenberg modtog genvalg og blev alle valgt af forsamlingen. Alexis Grimm opstillede til bestyrelsen og blev valgt. Steffen Jensen modtog ikke genvalg. Bestyrelsen konstituerer herefter sig selv, jf. vedtægternes § 7.

  1. Valg af revisorer

Lars Bennike genopstillede til revisor og blev valgt ind til af forsamlingen. Jan Fritze genopstillede til revisorsuppleant og blev valgt ind af forsamlingen.

  1. Eventuelt

Ingen bemærkninger under dette punkt.

Formanden takkede for god ro og orden og hævede mødet. Herefter holdt aftenens oplægsholder, SDF-formand, art director og prisvindende visuel kunstner, Per Valentin et inspirerende foredrag med titlen ”Kan man købe et billedsprog?”, som der kan læses mere om på “Kan man købe et billedsprog”.

_____________________________

Formand

Mikkel Ploug Madsen

_____________________________

Dirigent

Steffen Jensen

_____________________________

Kasserer

Lars Agergaard

Comments are closed.