Referat fra FO2RUMs generalforsamling den 21. juni 2021

Referent: Mikkel Ploug Madsen

Generalforsamlingen 2021 blev afholdt den 21. juni 2021 kl. 19.00 i mødelokalet ”Stormester” på Kvægtorvet i Odense. Før generalforsamlingen spiste deltagerne aftensmad sammen.

Generalforsamlingen forløb som følger:

  1. Valg af dirigent

Formanden, Mikkel Ploug Madsen, bød velkommen og foreslog Lars Bennike valgt som dirigent, hvilket blev vedtaget af forsamlingen. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt og lovligt varslet samt at forsamlingen var beslutningsdygtig.

  1. Bestyrelsens beretning

Formanden aflagde bestyrelsens årsberetning, som blev godkendt af forsamlingen.

  1. Forelæggelse af det revisorreviderede regnskab

Kassereren, Lars Busch Agergaard, fremlagde regnskabet for 2020 og budget for 2021. Regnskabet blev godkendt af forsamlingen.

  1. Behandling af indkomne forslag

Ingen indkomne forslag.

  1. Fastsættelse af medlemskontingent

Bestyrelsen havde fremsat forslag om, at det hidtidige kontingent på 30 kr. pr. måned skulle videreføres i 2021. Forslaget blev vedtaget af forsamlingen.

  1. Valg til bestyrelsen

Mikkel Ploug Madsen, René Damkær Henningsen, Steffen Jensen, Lars Agergaard og Carsten Reenberg modtog genvalg og blev alle valgt af forsamlingen. Ebbe Rosendahl opstillede til bestyrelsen og blev valgt. Marlene Lykke Jensen modtog ikke genvalg.

Bestyrelsen konstituerer herefter sig selv, jf. vedtægternes § 7.

  1. Valg af revisorer

Idet Ebbe Rosendahl blev valgt ind i bestyrelsen, opstillede Lars Bennike til revisor og blev valgt ind til af forsamlingen. Jan Fritze opstillede til revisorsuppleant og blev valgt ind af forsamlingen.

  1. Eventuelt

Lars Agergaard forespurgte forsamlingen, om aktivitetsniveauet – både i forhold til antallet af medlemsmøder og aktiviteter samt opslag og udfordringerne mv. på gruppen Facebookside – er passende. Der var enighed i forsamlingen om, at aktivitetsniveauet er passende.

Steffen Jensen foreslog, at man fremover kunne invitere ambassadører og/eller udstyrsproducenter/-importører til medlemsmøderne. Forsamlingen var enig i at prøve det af.

Herefter takkede dirigenten for god ro og orden samt det store fremmøde. Formanden hævede mødet, hvorefter deltagerne satte sig til rette i det nyrenoverede ”Størst” mødelokale/biograf, hvor de først så et portræt fra TV2 Nord om billedmageren Emil Schildt og efterfølgende EM-fodboldkampen mellem Danmark og Rusland.

_____________________________

Formand

Mikkel Ploug Madsen

_____________________________

Dirigent

Lars Bennike

_____________________________

Kasserer

Lars Agergaard

Comments are closed.