Referat fra FO2RUMs generalforsamling den 23. januar 2024

Referent: Mikkel Ploug Madsen

Den ordinære generalforsamling 2024 blev afholdt den 23. januar 2024 kl. 18.00 i mødelokalet ”Stormester” på Kvægtorvet i Odense. Før generalforsamlingen spiste deltagerne aftensmad sammen.

  1. Valg af dirigent

Formanden, Mikkel Ploug Madsen, bød velkommen og foreslog Carsten Reenberg valgt som dirigent, hvilket blev vedtaget af forsamlingen. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt og lovligt varslet samt at forsamlingen var beslutningsdygtig.

  1. Bestyrelsens beretning

Formanden aflagde bestyrelsens årsberetning, som blev godkendt af forsamlingen.

  1. Forelæggelse af det revisorreviderede regnskab

Kassereren, Lars Busch Agergaard, fremlagde regnskabet for 2023 og budget for 2024. Regnskabet og budgettet blev godkendt af forsamlingen.

  1. Behandling af indkomne forslag

Bestyrelsen havde som nævnt i varslingen til generalforsamlingen fremsat forslag om ændring af vedtægternes § 12 således, at formanden (ligesom kassereren) skulle kunne disponere over foreningens bankkonto. Dette for at forbedre foreningens driftssikkerhed og aflaste kassereren i perioder med højt arbejdspres. En vedtægtsændring var nødvendig, før banken ville give andre end kassereren adgang til bankkontoen. Ændringsforslaget blev enstemmigt vedtaget.

  1. Fastsættelse af medlemskontingent

Bestyrelsen havde fremsat forslag om, at det hidtidige kontingent på 30 kr. pr. måned skulle videreføres i 2024. Forslaget blev vedtaget af forsamlingen.

  1. Valg til bestyrelsen

Mikkel Ploug Madsen, René Damkær Henningsen, Lars Agergaard, Ebbe Rosendahl, Alexis Grimm og Carsten Reenberg modtog genvalg og blev alle valgt af forsamlingen. Bestyrelsen konstituerer herefter sig selv, jf. vedtægternes § 7.

  1. Valg af revisorer

Lars Bennike genopstillede til revisor og blev valgt ind til af forsamlingen. Jan Fritze genopstillede til revisorsuppleant og blev valgt ind af forsamlingen.

  1. Eventuelt

Ingen bemærkninger under dette punkt.

Formanden takkede for god ro og orden og hævede mødet. Herefter holdt kunstfotograf Absalon Kirkeby et særdeles interessant foredrag om sine abstrakte og poetiske billeder, imens han fortalte om sine kreative processer samt om samarbejdet med gallerister, forlag og trykkerier.

 

_______________________     _______________________     _______________________

Formand                                  Dirigent                                   Kasserer

Mikkel Ploug Madsen               Carsten Reenberg                     Lars Agergaard

Comments are closed.