Vedtægter for TV 2 fotogruppen Fo2rum (udgået)

§1

Foreningens navn er FO2RUM.

§2

Foreningens formål er at danne et fælles forum i TV 2 DANMARK A/S for fremme af interessen for fotografiet og udvikling af medlemmernes tekniske og kunstneriske færdigheder.

§3

Som medlemmer kan optages ansatte og tidligere ansatte på TV 2 samt tilknyttede personer, herunder freelancere. Ansøgning om medlemskab skal sendes skriftligt til foreningens kasserer.

§4

Udmeldelse af foreningen skal ske til kassereren med en måneds skriftligt varsel til den 1. i en måned.

§5

Generalforsamlingen, der er foreningens øverste myndighed, afholdes én gang om året i januar, efter afslutningen af regnskabsåret. Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december.          

§6

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 1 måneds skriftligt varsel. Dagsordenen udsendes samtidig med indkaldelsen. Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

                      – Valg af dirigent

                      – Bestyrelsens beretning

                      – Forelæggelse af det revisorreviderede regnskab

                      – Behandling af indkomne forslag

                      – Fastsættelse af medlemskontingent

                      – Valg til bestyrelsen

                      – Valg af revisorer

                      – Eventuelt

Forslag skal være bestyrelsesformanden skriftligt i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

§7

Generalforsamlingen vælger en bestyrelse bestående af 5 personer og 1 suppleant. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Bestyrelsen er på valg hvert år. Valg af et ikke-fremmødt medlem til bestyrelsen kan kun finde sted, hvis medlemmet skriftligt har indvilget i at modtage valg.

§8

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal, og generalforsamlingen er til enhver tid beslutningsdygtig. Ved stemmelighed er forslaget forkastet.

§9

Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Afstemning foregår ved håndsoprækning, idet afstemningen dog skal foregå skriftligt, såfremt blot ét tilstedeværende medlem kræver det.

§10

Forslag til ændringer af foreningens vedtægter kan kun behandles på den ordinære generalforsamling, hvor forslaget skal opnå mindst 2/3 stemmeflertal blandt de fremmødte.

§11

Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til ekstraordinær generalforsamling, såfremt bestyrelsen finder det nødvendigt, eller mindst 1/4 af foreningens medlemmer skriftligt fremsætter motiveret krav herom til bestyrelsen. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst 7 dages skriftligt varsel og afholdes senest 4 uger efter indkaldelsen.

§12

Bestyrelsen tegner foreningen og varetager foreningens interesser. Kun foreningens kasserer har råderet over foreningens bankkonto. Foreningen forpligtes ved underskrift af bestyrelsesformanden og ét andet medlem af bestyrelsen. For foreningens forpligtelser hæfter kun foreningens formue og ikke de enkelte medlemmer.

§13

Forslag om opløsning af foreningen skal vedtages ved to på hinanden følgende ordinære eller ekstraordinære generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum. Forslaget skal ved skriftlig afstemning opnå mindst 3/4 stemmeflertal blandt de fremmødte.

§14

Ved foreningens opløsning fordeles foreningens formue og værdier efter afstemning til almennyttige formål, dog først når alle foreningens økonomiske forpligtelser til tredjemand er opfyldt.

Vedtaget på generalforsamlingen den 20. januar 2020

Comments are closed.